Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Nước Nga trên báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21 (khảo sát trên các tạp chí: Nghiên cứu Châu Âu, Nghiên cứu Quốc tế, Tạp chí Cộng sản và Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, giai đoạn 2001 đến 2010) : Luận văn ThS. Truyền thông

Title: Nước Nga trên báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21 (khảo sát trên các tạp chí: Nghiên cứu Châu Âu, Nghiên cứu Quốc tế, Tạp chí Cộng sản và Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, giai đoạn 2001 đến 2010) : Luận văn ThS. Truyền thông đAuthors: Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tú QuyênKeywords: Báo chí học, Nước Nga, Việt NamIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lựa chọn, tổng hợp, phân loại các bài viết về nước Nga trên bốn tạp chí luận văn lựa chọn (khảo sát trên các tạp chí: Nghiên cứu Châu Âu, Nghiên cứu Quốc tế, Tạp chí Cộng sản và Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, giai đoạn 2001 đến 20 (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35581Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 25

Title: Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 25Authors: Vương, Toàn, người hướng dẫn
Hà, Thị Tuyết NgaKeywords: Ngôn ngữ học, Dân tộc Tày, Vùng Đông Bắc, Việt NamIssue Date: 2014Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 184 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35125Appears in Collections:USSH - Dissertations

Hệ thống chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Khoa học chính trị : 62 31 20 01

Title: Hệ thống chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Khoa học chính trị : 62 31 20 01Authors: Vũ, Hoàng Công
Đỗ, Quang Hưng
Lý, Vĩnh LongKeywords: Chính trị học, Việt Nam, Hệ thống chính trịIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 249 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Chính trị học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ lý luận của Việt Nam về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị. Làm rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Làm rõ cá (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34770Appears in Collections:USSH - Dissertations

Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh và một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử: 62 22 80 05

Title: Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh và một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử: 62 22 80 05Authors: Nguyễn, Vũ Hảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Như HuếKeywords: Chủ nghĩa hiện sinh, Quan niệm đạo đức, Giáo dục, Việt NamIssue Date: 2013Publisher: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Electronic Resources
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34680Appears in Collections:USSH - Dissertations

Bắc sứ thông lục và giao lưu học thuật Việt - Trung thế kỉ XVIII : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40

Title: Bắc sứ thông lục và giao lưu học thuật Việt - Trung thế kỉ XVIII : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40Authors: Nguyễn, Kim Sơn
Nguyễn, Thị TuyếtKeywords: Hán nôm, Học thuật, Tiếng Hán, Việt Nam, Trung quốcIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 275 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tìm hiểu sâu về tiểu sử, sự nghiệp trước thuật và đánh giá vai trò của chuyến đi sứ năm 1760-1762 đối với hoạt động học thuật của Lê Quý Đôn. Khảo cứu, dịch chú và tìm hiểu nội dung, giá trị tác phẩm Bắc sứ thông lục được Lê Quý Đôn viết trên đường đi sứ. (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36072Appears in Collections:USSH - Master Theses

Developing a Franchise Business in Vietnam - The case of Pho 24 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Developing a Franchise Business in Vietnam - The case of Pho 24 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Hoàng, Anh Tuấn , người hướng dẫn
Hà, Nguyên , người hướng dẫn
Bùi, Thị Thanh TâmKeywords: Thương hiệu, Tiếp thị, Phát triển kinh doanh, Nhượng quyền thương mạiIssue Date: 2010Publisher: HSBAbstract: 86 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54934Appears in Collections:HSB - Master Theses

Lessons from the global financial crisis and recommendations to Vietnamese banking sector : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Lessons from the global financial crisis and recommendations to Vietnamese banking sector : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Trần, Phương Lan, người hướng dẫn
Vũ, Minh HườngKeywords: Khủng hoảng tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Việt NamIssue Date: 2010Publisher: HSB
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 163 p + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54937Appears in Collections:HSB - Master Theses

Motivation at work, the case of Asiacontrol company 2010 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Motivation at work, the case of Asiacontrol company 2010 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Lê, Thị Thu TrangKeywords: Công tác động viên, Người lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lựcIssue Date: 2010Publisher: HSBAbstract: 98 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu và hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến vấn đề động viên người lao động và làm nổi bật những phương pháp động viên có thể áp dụng được. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác động viên người lao động tại công ty Asiacontrol, những tồn t (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54938Appears in Collections:HSB - Master Theses

Building business strategy-the case of Viet Long Company limited : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Building business strategy-the case of Viet Long Company limited : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Chu, Thành, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng HuệKeywords: Chiến lược kinh doanh, Công ty Việt Long, Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Ngành xe đạp, Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanhIssue Date: 2010Publisher: HSBAbstract: 94 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho Công ty cơ khí Việt Long. Chiến lược sẽ tập trung vào một sản phẩm duy nhất, đó là xe đạp nguyên chiếc – một dòng sản phẩm mới của công ty trong vòng 5 năm tới, từ năm 2010 đến năm 2014. Đề xuất công ty Việt Long (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54940Appears in Collections:HSB - Master Theses

Improving service quality. The case of United Insurance Company = Nâng cao chất lượng dịch vụ trượng hợp của công ty bảo hiểm liên hiệp. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Improving service quality. The case of United Insurance Company = Nâng cao chất lượng dịch vụ trượng hợp của công ty bảo hiểm liên hiệp. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Nguyễn, Việt Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Chiến ThắngKeywords: Quản trị kinh doanh, Dịch vụ bảo hiểm, Bảo hiểmIssue Date: 2013Publisher: Khoa Quản trị Kinh doanhAbstract: 103 p. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
From its inception and development, insurance has been recognized as having contributed significantly to ensure the continuity, stability and efficiency of the production, circulation and social consumption through financial supporting by claim activity. I (...)
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54953Appears in Collections:HSB - Master Theses

Exploring different strategies for imbalanced ADME data problem: case study on Caco-2 permeability modeling

Title: Exploring different strategies for imbalanced ADME data problem: case study on Caco-2 permeability modelingAuthors: Le, Thi Thu HuongKeywords: ADME modeling, Caco-2 cell permeability, Biopharmaceutics classification system, Support vector machine, Cost-sensitive learning, Resampling techniqueIssue Date: 2015Publisher: SpringerAbstract: In many absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) modeling problems, imbalanced data could negatively affect classification performance of machine learning algorithms. Solutions for handling imbal-anced dataset have been proposed, but their application for ADME modeling tasks is underexplored. In this paper, var-ious strategies including cost-sensitive learning and resam-plingmethodswere studied to tackle themoderate imbalance problem of a large Caco-2 cell permeability database. Simple physicochemical molecular descriptors were utilized for data modeling. Support vector machine classifiers were con-structed and compared…

Towards Computational Prediction of Biopharmaceutics Classification System: A QSPR Approach *

Title: Towards Computational Prediction of Biopharmaceutics Classification System: A QSPR Approach *Authors: Le, Thi Thu HuongKeywords: Biopharmaceutics Classification System (BCS), Dose Number;Caco-2 cell permeability, Quantitative Structure Activity/Property Relationship (QSAR/QSPR)Issue Date: 2015Publisher: Mol2NetAbstract: Today classification of drug candidates on the Biopharmaceutics Classification System (BCS) has become an important issue in pharmaceutical researches. In this work, we provide a potential in silico approach to predict this system using two separately classification models of Dose number and Caco-2 cell permeability. 18 statistical linear and nonlinear models have been constructed based on 803 0-2D Dragon and 126 Volsurf+ molecular descriptors to classify the solubility and permeability properties. The voting consensus model of solubility (VoteS) showed a high accuracy of 88.7% in training and 92.3% in test set. Likewise, for the permeabilit…

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhi HIVAIDS tại bệnh viện A Thái Nguyên

Title: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhi HIVAIDS tại bệnh viện A Thái NguyênAuthors: Phạm, Trung KiênKeywords: trẻ em;nhiễm HIV/AIDSIssue Date: 2012Publisher: Tạp chí Y học thực hànhAbstract: Mục tiờu: xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhi HIV/AIDS tại Bệnh viện A Thỏi Nguyờn. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả và can thiệp điều trị trên bệnh nhi từ 01 tháng đến 15 tuổi mắc HIV/AIDS tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011. Kết quả: nghiên cứu trờn 103 bệnh nhõn, tỉ lệ trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi cao nhất (72,8%); không thấy có sự khác biệt giới trong các nhóm tuổi. Có 85,3% trẻ đến khám vỡ bà mẹ cú HIV(+), tiếp đến là sốt kéo dài, viêm da, tiêu chảy và viêm phổi tái phát. Số lượng lympho giảm, tỉ lệ TCD4 giảm nặng và có xu hướng giảm dần theo lứa tuổi. Sau điều trị tỉ lệ TCD4 tăng ở tất cả các lứa tuổi, nhưng số lượng lympho không tăng. Tỉ lệ tiến triển tốt là 89,…

Towards Better BBB Passage Prediction Using an Extensive and Curated Data Set

In the present report, the challenging task of drug delivery across the blood-brain barrier (BBB) is ad-dressed via a computational approach. The BBB passage was modeled using classification and regression schemes on a novel extensive and curated data set (the largest to the best of our knowledge) in terms of log BB. Prior to the model development, steps of data analysis that comprise chemical data curation, structural, cutoff and cluster analy-sis (CA) were conducted. Linear Discriminant Analysis (LDA) and Multiple Linear Regression (MLR) were used to fit clas-sification and correlation functions. The best LDA-based model showed overall accuracies over 85% and 83% and for the training and test sets, respectively. Also a MLR-based model with acceptable explanation of more than 69% of the variance in the experimental logBBwas developed. A brief and general interpretation of proposed models allowed the estimation on how ‘near’ our computa-tional approach is to the factors that det…

Nghiên cứu một số chỉ số đông cầm máu ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Hình ảnh
Xác định các chỉ số đông cầm máu ở trẻ sơ sinh non tháng điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên bệnh nhi sơ sinh non tháng vào điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ 10/1/2014 đến 31/12/2014. Kết quả: Có 257 trẻ sinh non vào điều trị, tỉ lệ trẻ trai chiếm 54,9%; tuổi thai 32-36 tuần chiếm 84,4%; cân nặng dưới 1500 gam chiếm 14,4%; 70,4% trẻ vào viện 3 ngày đầu sau sinh. Tỉ lệ tiểu cầu giảm dưới 150.000/mm3 là 9,0%; fibrinogen giảm chiếm 62,6%. Tỉ lệ trẻ sinh non 28-31 tuần có PT(%) giảm là 70,0%, thời gian PT kéo dài là 72,5%. Các chỉ số PT(s), PT(%), IRN, Fibrinogen, APTT ở trẻ có tuổi thai 28-31 tuần biến đổi nhiều hơn ở trẻ tuổi thai 32-36 tuần; các chỉ số này ở trẻ dưới 3 ngày tuổi biến đổi nhiều hơn trẻ trên 3 ngày tuổi. Kết luận: Tỉ lệ Fibrinogen và tỉ lệ PT(%) giảm ở trẻ sơ sinh non tháng; Các chỉ số đông cầm máu ở trẻ đẻ non có liên quan với tuổi thai và tuổi ngày …

Di tích kiến trúc Hội An trong tiến trình lịch sử : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01

Hình ảnh
Phân tích những đặc điểm địa lý tự nhiên vùng HộiAn và những điều kiệnlịchsử xã hội cũng như những biến động về kinh tế tác động đến sự hình thành đô thị thương cảng HộiAn, đưa ra những đánh giá về vai trò của HộiAn trên tuyến đường thương mại ở biển Đông; Phân tích các yếu tố cơ bản hình thành đô thị cổ HộiAn và sự góp mặt của các loại hình kiếntrúc mang phong cách đặc trưng về bố cục và niên đại cùng các biến động lịchsử, thông qua đó đưa ra những luận điểm về quy mô và diện mạo của HộiAn thời kỳ hình thành và phát triển; Phân chia niên đại ditích thành 2 thời kỳ để phân tích nguyên nhân ra đời các loại hình kiếntrúc vừa mang tính truyền thống vừa mang tính kiếntrúc địa phương Pháp, từ đó tiến hành phân tíchsự chuyển đổi hình thái đô thị và các kiếntrúcHộiAn qua tiếntrìnhlịchsử, đặc biệt tập trung nghiên cứu các đặc trưng về không gian kiếntrúc đô thị và nghệ thuật kiếntrúc công trình

Title: Di tích kiến trúc Hội An trong tiến trình lịch sử : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01Authors: 

Agricultural policy and land use changes in a Black Thai commune of Northern Vietnam, 1952-1997

Hình ảnh
Vietnamese agricultural policy has changed radically during the past 5 decades. Decollectivization in the 1980s and 1990s followed 2 decades of collective agriculture. This article examines the effects of agricultural policy on land use. It reports the results of remote image interpretation and socioeconomic field study in a Black Thai commune in Vietnam's northern mountains. It suggests that the landscape in the commune has been highly dynamic and that this dynamism was partly the result of the agricultural policy. Collectivization and decollectivization affected land use, but their influence was mediated by other factors, primarily changing technology and markets. In addition, the relationship between national policy and local land use is complicated by 2 factors: (1) changes in local institutions may predate national reforms, and (2) implementation of national policy and the resulting local institutions may differ from place to place.


Title: Agricultural policy and …

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại trường Trung học Cơ sở Yên Hòa, Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Hình ảnh
Nghiên cứu cơsởlýluận của quảnlýhoạtđộngdạy - họcmônToán cho học sinh Trunghọccơsở (THCS). Khảo sát thực trạng công tác quảnlýhoạtđộngdạy - họcmônToán của trường THCS YênHoà. Đề xuất các biệnphápquảnlýhoạtđộngdạy - họcmônToán của trường THCS YênHoà nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Thực nghiệm một sốbiệnpháp đã được đề xuất.
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại trường Trung học Cơ sở Yên Hòa, Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Nguyễn, Hữu Châu , người hướng dẫn
Đinh, Thị Hồng HạnhKeywords: Quản lý giáo dục, Toán học, Trung học cơ sở, Hoạt động dạy họcIssue Date: 2011Publisher: Đại học Giáo dụcAbstract: 116 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy - học môn Toán cho học sinh Trung học cơ sở (THCS). Khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy - học môn Toán của trường THCS Yên Hoà. Đề xuất các biện pháp quản lý …

Chế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

Hình ảnh
Nghiêncứu tổng hợp hidrogel- polimehấp thụ nước trên cơ sở ghép tinh bột với axit acrylic. Nghiêncứu tổng hợp zeolit NaX từ thủy tinh lỏng và nguồn silic từ vỏ trấu. Nghiêncứu thủy phân vỏ trấu bằng axit photphoric, chếtạophụ gia phân bón chứa zeolit-polime thiên nhiên, polime tổng hợp. Khảo sát ảnh hưởng và vai trò điều tiết dinhdưỡng của hệ vậtliệuzeolit-polime đến sự sinh trưởng và phát triển của câyngô.

Title: Chế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01Authors: Trần, Thị Như Mai , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng HạnhKeywords: Vật liệu hấp phụ zeolit - polime, Cây ngô;Hóa hữu cơ, Dinh dưỡngIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
145 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Nghiên cứu tổng hợp hidrogel- polime hấp thụ nước trên cơ sở ghép tinh bột với axit acrylic. Nghiên cứu tổng hợp zeolit NaX từ thủy tinh lỏng và nguồn silic từ…

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Tội ra bản án trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

Hình ảnh
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Tội ra bản án trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Authors: Lê, Cảm, 1954-, người hướng dẫn
Bùi, Đức Bằng, 1983-Keywords: Luật hình sự, Pháp luật Việt Nam, Tội ra bản án trái pháp luậtIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50175Appears in Collections:LAW - Master Theses

A study on modification of English final sounds in connected speech – problems faced by the high school students and solutions = Nghiên cứu về biến thể của các âm cuối Tiếng Anh trong lời nói liên kết - những vấn đề mà học sinh trung học phổ thông đối mặt

Title: A study on modification of English final sounds in connected speech – problems faced by the high school students and solutions = Nghiên cứu về biến thể của các âm cuối Tiếng Anh trong lời nói liên kết - những vấn đề mà học sinh trung học phổ thông đối mặtAuthors: Dương, Thị Nụ, Supervisor
Trịnh, Phương ThảoIssue Date: 2016Publisher: ĐHNNAbstract: 41 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2016
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40414Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Experimental Research on the Effect of Self-monitoring Technique on Improving Writing Skill among English-major Freshmen at a University in Hanoi = Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả của kỹ thuật tự giám sát đối với việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên

Title: Experimental Research on the Effect of Self-monitoring Technique on Improving Writing Skill among English-major Freshmen at a University in Hanoi = Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả của kỹ thuật tự giám sát đối với việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viAuthors: Trần, Thị Thu Hiền, Supervisor
Mạc, Thị HuyềnIssue Date: 2016Publisher: ĐHNNAbstract: 46 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2016
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40410Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Translation quality evaluation of Ankit Panda’s article “Why Did China Set Up an Oil Rig Within Vietnamese Waters? Why now and why Vietnam?” by four various translators = Đánh giá chất lượng các bản dịch bài báo “Why Did China Set Up an Oil Rig Within Vie

Title: Translation quality evaluation of Ankit Panda’s article “Why Did China Set Up an Oil Rig Within Vietnamese Waters? Why now and why Vietnam?” by four various translators = Đánh giá chất lượng các bản dịch bài báo “Why Did China Set Up an Oil Rig Within VieAuthors: Lê, Hùng Tiến, Supervisor
Nguyễn, Thu HằngIssue Date: 2016Publisher: ĐHNNAbstract: 52 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoii, 2016
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40408Appears in Collections:ULIS - Master Theses

A text analysis of “The 2007 commencement speech by Bill Gates at Harvard University ” and “The 2014 commencement speech by Bill and Melinda Gates at Stanford University” on the De Beaugrande framework : M.A Thesis:

Title: A text analysis of “The 2007 commencement speech by Bill Gates at Harvard University ” and “The 2014 commencement speech by Bill and Melinda Gates at Stanford University” on the De Beaugrande framework : M.A Thesis:Authors: Ngô Hữu Hoàng, Supervisor
Nguyễn, Linh ChiIssue Date: 2016Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: 47 p. + CD-ROM + Tóm tắt
Electronic Resources
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40395Appears in Collections:ULIS - Master Theses

A study on the semantic and lexicogrammatical features of the short story Mr. Know All by W. Somerset Maugham: A systemic functional analysis = Nghiên cứu về các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp từ vựng trong truyện Ông biết tuốt" của nhà văn W. Somerset Ma

Title: A study on the semantic and lexicogrammatical features of the short story Mr. Know All by W. Somerset Maugham: A systemic functional analysis = Nghiên cứu về các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp từ vựng trong truyện Ông biết tuốt" của nhà văn W. Somerset MaAuthors: Hoàng, Văn Vân, Supervisor
Nguyễn, Thị Bích LiênIssue Date: 2016Publisher: University of Languages and International studiesAbstract: 47 p. + CD-ROM + Tóm tắt
M.A. Thesis English Linguistics -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2016
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40391Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Uniform Detection in Social Image Streams

Social media mining from Internet has been an emerging research topic. The problem is challenging because of massive data contents from various sources, especially image data from user upload. In recent years, dictionary learning based image classification has been widely studied and gained significant success. In this paper, we propose a framework for automatic detection of interested uniforms in image streams from social networks. The systems is composed of a powerful feature extraction module based on dense SIFT feature and a state-of-the-art discriminative dictionary learning approach. Beside that, a parallel implementation of feature extraction is deployed to make the system work real time. An extensive set of experiments has been conducted on four real-life datasets. The experimental results show that we can obtain the detection rate up to 100% on some datasets. We also get real time performance with a speed of image stream of about 40 images per second. The framew…

Tyrosinase inhibitory activity of flavonoids from Artocarpus heterophyllous

Tyrosinase is an oxidoreductase that is very important in medicine and cosmetics because the excessive production of melanin causes hyperpigmentation. The development of novel, effective tyrosinase inhibitors has long been pursued. In preliminary tests, we found that an extract of the wood of Artocarpus heterophyllous (AH) potently inhibited tyrosinase activity. Results: Two new flavonoids, artocaepin E (1) and artocaepin F (2), were isolated from the wood of AH, together with norartocarpetin (3), artocarpanone (4), liquiritigenin (5), steppogenin (6), and dihydromorin (7). Their structures were elucidated using one-dimensional (1D) and two-dimensional (2D) nuclear magnetic resonance (NMR) and mass spectrometry. The absolute configuration of 2 was determined from the circular dichroism (CD) spectrum. Artocarpanone (4) had the most potent tyrosinase inhibitory effect, with an IC50 of 2.0 ± 0.1 μM, followed by artocaepin E (1) and steppogenin (6), with IC50 values of 6.7 ±…

Supramolecular chemistry at interfaces Host-guest interactions for attaching PEG and 5-fluorouracil to the surface of porous nanosilica

Porous nanosilica (PNS) has been attracting much attention in fabrication of nanocarriers for a drug delivery system (DDS). However, the unmodified PNS-based carriers exhibited a significant initial burst release of drug, which may limit their potential clinical application. In this study, PNS was surface conjugated with cyclodextrin (CD) which was functionalized with adamantylamine-polyethylene glycol (APEG) for 5-fluorouracil (5-FU) delivery, in which case CD was used due to its ability to form a stable inclusion complex with 5-FU and APEG. The conjugated PNS (PNSC@APEG) was successfully prepared with spherical shape and diameter around 50 nm, determined by transmission electron microscopy (TEM). In addition, 5-FU was efficiently trapped in PNSC@APEG particles, which were around 63.4%±3.8% and was slowly released up to 3 days in phosphate buffer saline (PBS). Furthermore, the cell proliferation kit I (MTT) assay data showed that PNSC@APEG was a biocompatible nanocarrie…

Tag questions in English: linguistic features and possible padagogical implications = Câu hỏi tách biệt trong tiếng Anh: Đặc điểm ngôn ngữ học và các ứng dụng sư phạm khả hữu. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01

Title: Tag questions in English: linguistic features and possible padagogical implications = Câu hỏi tách biệt trong tiếng Anh: Đặc điểm ngôn ngữ học và các ứng dụng sư phạm khả hữu. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01Authors: Võ, Đại Quang, Supervisor
Bùi, Thị Ngọc TuyềnIssue Date: 2014Publisher: ĐHNNAbstract: Electronic Resources
44 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41211Appears in Collections:ULIS - Master Theses

CONCEPTUAL METAPHORS DENOTING “ANGER” IN THE DAILYSTAR.CO.UK AND CAND.COM.VN (2012-2013) FROM COGNITIVE SEMANTICS = Ẩn dụ ý niệm biểu đạt sự tức giận" trong báo dailystar.co.uk và báo cand.com.vn (2012-2013) dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận.M.A. Thesis

Title: CONCEPTUAL METAPHORS DENOTING “ANGER” IN THE DAILYSTAR.CO.UK AND CAND.COM.VN (2012-2013) FROM COGNITIVE SEMANTICS = Ẩn dụ ý niệm biểu đạt sự tức giận" trong báo dailystar.co.uk và báo cand.com.vn (2012-2013) dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận.M.A. ThesisAuthors: Huỳnh, Anh Tuấn, Supervisor
Trần, Thị Minh YếnIssue Date: 2014Publisher: ĐHNNAbstract: 47 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41207Appears in Collections:ULIS - Master Theses

A critical discourse analysis of medicine products advertisements in New Zealand = Phân tích diễn ngôn phê phán các quảng cáo dược phẩm ở New Zealand . M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01

Title: A critical discourse analysis of medicine products advertisements in New Zealand = Phân tích diễn ngôn phê phán các quảng cáo dược phẩm ở New Zealand . M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà, Supervisor
Hoàng, Thị MậnIssue Date: 2014Publisher: ĐHNNAbstract: Electronic Resources
44 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41205Appears in Collections:ULIS - Master Theses

CONCEPTUAL METAPHOR DENOTING “ECONOMY” AS “HUMAN BODY” IN NYTIMES.COM AND FICA.VN (2013)” = Ẩn dụ ý niệm biểu hiện kinh tế" được dùng như "cơ thể con người" trong báo nytimes.com và fica.vn (2013) .M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01"

Title: CONCEPTUAL METAPHOR DENOTING “ECONOMY” AS “HUMAN BODY” IN NYTIMES.COM AND FICA.VN (2013)” = Ẩn dụ ý niệm biểu hiện kinh tế" được dùng như "cơ thể con người" trong báo nytimes.com và fica.vn (2013) .M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01"Authors: Huỳnh, Anh Tuấn, Supervisor
Hồ, Thị Hải YếnIssue Date: 2014Publisher: ĐHNNAbstract: 41 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41206Appears in Collections:ULIS - Master Theses

The impact of high dimensionality on SVM when classifying ERP data - A solution from LDA

Brain-computer interfaces (BCI) based on P300 event-related potentials (ERP) could help to select characters from a visually presented character-matrix. They provide a communication channel for users with neurodegenerative disease. Associated to these kinds of BCI systems, there is the problem to determine whether or not a P300 was actually produced in response to the stimuli. The design of this classification step involves the choice of one or several classification algorithms from many alternatives. Support Vector Machines (SVM) and Linear Discriminant Analysis (LDA) have been used to achieve acceptable results in numerous P300 BCI applications. However, both of them suffers from the high dimensional problem which leads to deterioration of their performance. In this paper, we introduce a novel and combined approach of LDA and SVM to reduce the negative effect of high dimensional data on SVM and LDA, and investigate the performance of our method. The results shows that …

A novel strain of porcine epidemic diarrhea virus in Vietnamese pigs

Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) causes severe diarrhea and dehydration in suckling pigs and has caused high rates of death among piglets and substantial economic loss in Vietnam since 2009. To investigate the genotypes of prevailing PEDVs, intestinal and fecal samples from piglets from central and northern Vietnam were collected and analyzed. Phylogenetic analysis of the nucleotide sequences of complete spike genes of PEDVs from Vietnam resulted in the identification of two divergent groups. PEDVs (HUA-PED45 and HUA-PED47) belonged to the G2b group, along with Chinese, US, and Korean strains occurring at the end of 2010, in May 2013 and in November 2013, respectively. Six strains from the Quang Tri region were assigned to the G1b group, along with Chinese and US strains. The Vietnamese PEDVs detected in infected piglets had a nationwide distribution and belonged to the G2b and G1b genotypes.
Title: A novel strain of porcine epidemic diarrhea virus in Vietnamese pigs…

Chemical modification of silicon nitride microsieves for capture of MCF-7 circulating tumor cells of breast cancer

Chemical modification of silicon nitride (SiN) microsieves with glutaraldehyde and 3-glycidoxypropyldimethylethoxysilane (GOPS) for bio-coupling with an antibody to capture MCF-7 circulating tumor cells of breast cancer is reported. In this research, the antibody monoclonal anti-cytokerantin-FITC with fluorescein isothiocyanate label was used due to its good selectivity to MCF-7 circulating tumor cells of breast cancer. Modification efficiency was determined by the variation of contact angle. The increase in contact angle of the microsieves treated with glutaraldehyde and GOPS indicated that the microsieve surface changed from hydrophilic to hydrophobic. These results confirmed the successful immobilization of glutaraldehyde and GOPS onto SiN microsieves. Antibody binding effect was evaluated by fluorescence microscopy. Fluorescent images exhibited that GOPS was more effective than the glutaraldehyde treatment. The GOPS-treated microsieves were then used for capture of M…