Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội: Luận văn ThS.

Phân tích và làm rõ thêm các vấn đề lý luận về các nội dung chất lượng tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng. - Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng và hoạt động nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đông Hà Nội (Vietinbank Chi nhánh Đông Hà Nội). Chỉ ra các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện mục tiêu này đặc biệt, qua quá trình phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại làm rõ các hạn chế, những tồn tại trong quá trình thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng để từ đó nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietinbank Chi nhánh Đông Hà Nội. - Từ kết quả đánh giá thực trạng, xem xét nguyên nhân, mục tiêu và định hướng phát triển của Vietinbank Chi nhánh Đông Hà Nội trong những năm tới, luận văn đã đề xuất các giải pháp then chốt cần được ưu tiên triển khai gồm 03 nhóm giải pháp: …

Enhancement of Implementing Cryptographic Algorithm in FPGA built-in RFID Tag Using 128 bit AES and 233 bit kP Multitive Algorithm

Cryptographic application plays an important role in wireless communication, especially, a FPGA built-in RFID tag on UHF band (860-960 MHz). The information safety can be obtained by applying suitable and advanced cryptographic algorithm. This paper simulates the installation and implementation of cryptographic algorithm on a FPGA using Isim software from Xilinx. The result shows that the implementation of 128-bit Advanced Encryption Standard-AES improved considerably the operating speed by 565000 ps for both encryption and decryption process. Similarly, the 233-bit multitive algorithm kP on elliptic curve also enhanced then operating speed at 467661900000 ps. Using above mentioned algorithm, the system maintains the security level meanwhile it does not require very high hardware configuration.

Title: Enhancement of Implementing Cryptographic Algorithm in FPGA built-in RFID Tag Using 128 bit AES and 233 bit kP Multitive AlgorithmAuthors: Luc, Nhu Quynh
Dang, Vu Son
Mai, A…

Mathematical Model in Studying the Stability of Dynamic Systems

In this paper, the author investigated the phenomenon of flutter, which may be the cause of instability of construction structure when it is affected by aerodynamics. By analyzing the effect of aerodynamic on the structure via mathematical analysis, the author has established a mathematical model to study the stability of the structure in the aerodynamic flux that moves supersonically.

Title: Mathematical Model in Studying the Stability of Dynamic SystemsAuthors: Le, Hong LanKeywords: Aerodynamics;flutter;stabilityIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 33;No. 2 (2017)Abstract: In this paper, the author investigated the phenomenon of flutter, which may be the cause of instability of construction structure when it is affected by aerodynamics. By analyzing the effect of aerodynamic on the structure via mathematical analysis, the author has established a mathematical model to study the stability of the structure in the aerodynamic flux that moves superson…

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Title: Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Authors: Lê, Như Thanh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị NgaKeywords: Hóa phân tích, Kim loại nặng, Thực phẩm, Phương pháp phổIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
69 tr. + CD-ROM
Tối ưu hoá điều kiện phân tích đồng thời các kim loại nặng bằng phương pháp ICP-MS. Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý mẫu thực phẩm để phân tích hàm lượng các kim loại nặng. Phân tích đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số mẫu thực phẩm
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38043Appears in Collections:HUS - Master Theses

Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis Linguistics

Title: Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis LinguisticsAuthors: Nguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor
Nguyễn, Thị HòaKeywords: Từ vựng, Ngôn ngữ, Tiếng Anh, Phương pháp giảng dạyIssue Date: 2013Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
43 p. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
Vocabulary is an important and pivotal component of a language, and teaching vocabulary is also important. However, it has not received much recognition it deserves in the classroom at Ha Long Gifted High school. With the focus on the importance of communi (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40126Appears in Collections:ULIS …

Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis Linguistics

Title: Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis LinguisticsAuthors: Nguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor
Nguyễn, Thị HòaKeywords: Từ vựng, Ngôn ngữ, Tiếng Anh, Phương pháp giảng dạyIssue Date: 2013Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
43 p. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
Vocabulary is an important and pivotal component of a language, and teaching vocabulary is also important. However, it has not received much recognition it deserves in the classroom at Ha Long Gifted High school. With the focus on the importance of communi (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40126Appears in Collections:ULIS …