Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Researching the Relation between Operational Efficiency and the Profitability of Telecommunication Technology Joint-Stock Companies

Operational efficiency (OE) and profitability are always the first priorities of any enterprise. Therefore, studying the relation between OE and profitability needs to be taken comprehensively and continuously in order to give solutions to raise business effectiveness. This paper will focus on the relationship between the OE and profitability of telecommunication technology (TT) joint-stock companies (JSCs) listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and give exact answers for the above-mentioned issues.

Title: Researching the Relation between Operational Efficiency and the Profitability of Telecommunication Technology Joint-Stock CompaniesAuthors: Pham, Xuan KienKeywords: JSCs, operational efficiency, profitability, telecommunication technology.Issue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 33;No. 2 (2017)Abstract: Operational efficiency (OE) and profitability are always the first priorities of any enterprise. Therefore, studying the relation between…

Kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở dữ liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

Title: Kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở dữ liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Authors: Lê, Cảm, 1954- , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hà , 1973-Keywords: L‪uật tố tụng hình sự, Vụ án hình sự, Việt Nam, Phúc thẩmIssue Date: 2016Publisher: Khoa LuậtAbstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50491Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bệnh nghề nghiệp ở các làng chế tác đá huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Nghiên cứu áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bệnh nghề nghiệp ở các làng chế tác đá huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Authors: Vũ, Thắng, người hướng dẫn
Phạm, Viết DuyKeywords: Khoa học môi trường, Ô nhiễm môi trường, Làng nghề, Ninh Bình, Bệnh nghề nghiệpIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHTNAbstract: 82 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về làng nghề ở trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu về tình hình khai thác và chế tác đá ở làng nghề đá Hoa Lư Ninh Bình. Đánh giá thực trạng sản xuất, hiện trạng môi trường, sức khỏe cộng đồng trong khu vực làng nghề; xây dựng mô hình cải thiện (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38268Appears in Collections:HUS - Master Theses

Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (Cơ chế tán xạ điện tử - Phonon âm): Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

Title: Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (Cơ chế tán xạ điện tử - Phonon âm): Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03Authors: Nguyễn, Quang Báu
Nguyễn, Xuân HàKeywords: Vật lý toánIssue Date: 2015Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39633Appears in Collections:HUS - Master Theses