Vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài theo Pháp luật Việt Nam, so sánh với Pháp luật một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Làm sáng tỏ những vấn đề chung về kết hôn và giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định trong pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, từ đó so sánh với pháp luật một số nước. Đánh giá thực trạng pháp luật v (...)

Title: Vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài theo Pháp luật Việt Nam, so sánh với Pháp luật một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Authors: Nguyễn, Hồng Bắc , người hướng dẫn
Hoàng, Như Thái
Keywords: Luật Quốc tế, Luật hôn nhân và gia đình, Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm sáng tỏ những vấn đề chung về kết hôn và giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định trong pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, từ đó so sánh với pháp luật một số nước. Đánh giá thực trạng pháp luật v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50447
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái